ประมวลภาพกิจกรรม


ประชุมมอบนโยบาย และประชุมผู้ปกรองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

รับนโยบายจาก สพป.ชย1.

(VDO Conference ผ่าน google meet )

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล DLTV

ออกพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อสำรวจความพร้อมในการเรียนการสอนทางไกล DLTV

เตรียมใบงาน / ใบกิจกรรม และออกเยี่ยมบ้านตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

มอบทุนเสมอภาคตามสถานการ์ณ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ปลูกไผ่มงคล

รับการติดตาม ตรวจสอบระบบการเงิน และงานพัสดุ จากหน่วยตรวจสอบภายใน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนรับการนิเทศ กำกับ ติดตาม โครงการขับเคลื่อนงานแนะแนวอาชีพสู่การมีงานทำในสถานศึกษา ประจำปี 2564

จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1


วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดบ้านโนนนาพวง

วันที่ 1 มีนาคม 2564 โรงเรียนได้ดำเนินการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ให้กับนักเรียนที่ได้รับการจัดสรรทุน

13-14 มีนาคม 2564 ดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองอ้อ

วันที่ 17 มีนาคม 2564 โรงเรียนดำเนินการทดสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 18 มีนาคม 2564 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ระดับชั้น ป.5-ม.3 ณ จังหวัดบุรีรัมย์