ข้อมูลโรงเรียน

ประวัติของโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองอ้อก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2457 โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองอ้อ (วัดท่าสง่า) เป็นสถานที่ศึกษา นายคำมี ลาภเกิด เป็นครูใหญ่คนแรก เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป. 1 ถึง ป. 4

ในปีการศึกษา 2505 ได้ย้ายสถานที่เรียนและตั้งเป็นเอกเทศ ในที่ดินที่ชาวบ้านสงวนไว้ เนื้อที่ 34 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา โดยสร้างโรงเรียนตามแบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนเตี้ย โดยชาวบ้านบริจาคเป็นเงิน 6,0000 บาท และในปี 2519 ได้งบประมาณต่อ จำนวน 70,000 บาท

ในปี พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ ป.1 ฉ ใต้ถุนสูง งบประมาณ 350,000 บาท

ในปี 2538 โรงเรียนบ้านหนองอ้อได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1,630,000 บาท ขนาด 6X9 เมตร จำนวน 4 ห้องเรียน

ในปี 2541 โรงเรียนได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราว แบบกรมสามัญขนาด

8X8 เมตร จำนวน 5 ห้องเรียน งบประมาณ 711,000 บาท และต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ขนาด 9X9 เมตร จำนวน 1 ห้องเรียน งบประมาณ 90,750 บาท

ในปี 2542 ได้งบประมาณต่อเติมชั้นล่างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29ขนาด 9X9 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน งบประมาณในการก่อสร้าง 272,250 บาท

ในปี 2545 ได้งบประมาณก่อสร้างส้วมแบบสปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง จำนวนเงิน 90,900 บาท

ในปี 2549 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง จากนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองอ้อเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่กันดาร ตามประกาศของกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2538 และเป็นหมู่บ้าน อพป.

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนเป็น 3 ระดับชั้น คือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)

ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสมาตั้งแต่ปี 2535 เขตบริการของโรงเรียนมี 3 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 และบ้านโนนนาพวงหมู่ที่ 8 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 12 ต. ชีบน อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ โดยโรงเรียนบ้านหนองอ้อตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างหมู่บ้าน ทั้งสองหมู่บ้าน ปัจจุบันมีนายศศิศ ศิริพรหมมา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองอ้อ

ในปี 2556 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 3,483,100 บาท

ในปี 2557 ได้งบประมาณจากศิษย์เก่าในการนำผ้าเพื่อการศึกษามาสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน งบประมาณ 270,000บาท และทำรั้วโรงเรียน งบประมาณ 50,000 บาท

ใน ปี 2558 ได้งบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียนแบบ ป.40 ปรับปรุงเป็น หอประชุมโรงเรียน งบประมาณ 198,000 บาท

ในปี 2558 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบ สปช 205/26 งบประมาณ 709,000 บาท

ที่ตั้งและขนาด

โรงเรียนบ้านหนองอ้อ ตั้งอยู่ ณ บ้านหนองอ้อ ต.ชีบน อ.บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ อยู่ในเขต ชนบท

ทิศเหนือ ติดต่อกับ บ้านโนนนาพวง

ทิศใต้ ติดต่อกับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ หนองน้ำสาธารณะบ้านหนองอ้อ

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ หมู่บ้านโนนนาพวง

ปัจจุบันมีพื้นที่ทั้งสิ้น 34 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา

เขตบริการของโรงเรียน

โรงเรียนมีเขตบริการ จำนวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 1 ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

2. บ้านโนนนาพวง หมู่ที่ 8ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

3. บ้านหนองอ้อ หมู่ 12ตำบลชีบน อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

สภาพชุมชน

โรงเรียนตั้งอยู่ในไกลชุมชนเมืองและสถานที่ราชการต่าง ๆ การสัญจรไปมาและการติดต่อราชการไม่สะดวก การจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนไม่ค่อยมีส่วนร่วมมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากระดับการศึกษาและฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนไม่เอื้ออำนวย

ปรัชญาของโรงเรียน นตฺถิปญฺญาสมาอาภา

หมายถึง แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี

คำขวัญประจำโรงเรียน การเรียนดี มีจรรยา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม

สีประจำโรงเรียน สีแดง หมายถึง กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ตื่นตัว

สีเหลืองหมายถึง รุ่งเรือง สดชื่น สดใส

อักษรย่อ น.อ.

อัตลักษณ์ วินัย

เอกลักษณ์ ลูกเสือ