ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง

วันที่โพสต์: 14 ต.ค. 2016, 4:04:52

ด้วยโรงเรียนบ้านหนองอ้อ ได้รับแจ้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 เรื่องแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล

วงเงินที่จะสอบราคาจ้าง

เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559

1. รายการส้วมนักเรียนชาย 4 ที่ /49 จำนวนเงิน 489,900 บาท

2. รายการส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่ /49 จำนวนเงิน 371,100 บาท

3. รายการซ่อมแซมบ้านพักครู จำนวนเงิน 200,000 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,061,000 บาท

โรงเรียนจะทำการประกาศสอบราคาจ้างในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมายุเหตุ

.*****สามารถรับซองสอบราคาจ้างได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนบ้านหนองอ้อ

ในเวลา 08.00 - 16.30 น. *****